Privacy statement

Privacyverklaring en cookies
Op deze pagina vind je de privacyverklaring van De Groeizaak. Je vindt hier informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken, de doelen en grondslagen voor die verwerking, bewaartermijnen, met welke derden wij je gegevens delen of kunnen delen, cookies, beveiliging en hoe je een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van je gegevens kunt doen. 

Privacyverklaring De Groeizaak
De Groeizaak, gevestigd aan Zeeburgerkade 512 1019 HR Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.degroeizaak.nl info@degroeizaak.nl Zeeburgerkade 512 1019 HR Amsterdam 06-25180913

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Groeizaak verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Leeftijd
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Data en uren
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type en IP adres cookies op de website
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch zoals beschrijvingen van situaties/coachvragen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@degroeizaak.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Groeizaak verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Uitvoeren van onze dienstverlening
– Het afhandelen van jouw betaling
– Controleren aanwezigheid bij trainingen en je een certificaat te kunnen verstrekken.
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Voor de ICF Registratie
– De Groeizaak analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Groeizaak neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Groeizaak bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Persoonsgegevens t.b.v. ICF Registratie 10 jaar
– Persoonsgegevens t.b.v. coaching of training. 1 jaar na afloop van een coachingstraject in verband met follow up sessies.
– Persoonsgegevens t.b.v. facturering en wettelijke bewaartermijn fiscus  5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Groeizaak verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of te voldoen aan de ICF Registratie.
De Nieuwsbrief wordt uitgebracht mbv MailChimp.
Onderhoud van de website wordt verzorgd door Saft Websites.
Cookies op de website worden verzorgd door Google en Slimstat. Zie volgende paragraaf.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Groeizaak gebruikt gebruikt functionele, tracking en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Cookies: Google Analytics en Slimstat
Functie: Analytische cookies die websitebezoek meten
Bewaartermijn: Slimstat 120 dagen en Google 26 maanden
Delen van gegevens vanuit Analytics met Google  en Slimstat is uitgeschakeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Groeizaak en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@degroeizaak.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De Groeizaak wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Groeizaak neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@degroeizaak.nl