Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden zakelijke dienstverlening

 1. Opdracht
  De genoemde werkzaamheden worden op de vermelde datum, tijd en plaats uitgevoerd en naar eigen inzicht door de opdrachtnemer verricht. De opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen met inachtneming van de duur c.q. begin- en eindtijden van de opdracht.
 2. Reiskosten
  Intake- en coachingsgesprekken vinden in principe plaats op het kantoor van de Groeizaak in Amsterdam. Evaluatiegesprekken, trainingen en workshops vinden doorgaans plaats bij de opdrachtgever of op een andere externe lokatie. Voor reiskosten wordt uitgegaan van een vergoeding van € 0,50 per kilometer. Indien een cliënt op verzoek van de opdrachtgever, op zijn eigen werkplek of elders gecoacht wordt, dan wordt de benodigde reistijd en eventuele huur van de ruimte doorberekend.
 3. Betalingen
  Voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden ontvangt de opdrachtnemer het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.
 4. Intakegesprekken
  Leidt het intakegesprek tot een coachingstraject dan wordt er één uur in rekening gebracht. Leidt het intakegesprek niet tot een traject dan worden er geen kosten in rekening gebracht.
 5. Annuleringen
  Een afspraak kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Annulering op zaterdag of zondag telt als annulering op de eerstvolgende werkdag, maandag. Indien de afspraak niet of te laat wordt geannuleerd, wordt 50% (bij annulering korter dan 48 uur tevoren) of 100% (bij annulering korter dan 24 uur tevoren) van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. 
  Annulering van overige opdrachten is mogelijk tot 4 weken voor de geplande datum. Na die tijd wordt 100% van de het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
 6. Geheimhouding
  Materiaal en informatie die door opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld, dan wel tijdens het verzorgen van werkzaamheden wordt verkregen en waarvan opdrachtnemer het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, mag op geen enkele wijze aan derden bekend worden gemaakt, tenzij wettelijke voorschriften opdrachtnemer daartoe verplichten.
 7. Nederlands recht 
  Partijen verklaren op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing.